Radno pravo

Radno pravo

Radno pravo

Advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića, vrlo analitično, uz izuzetnu posvećenost interesima klijenata, pruža kako usluge pravnog savjetovanja u oblasti radnog prava tako i usluge sačinjavanja ugovora o radu, internih opštih akata kojima se regulišu radni odnosi, kao i usluge zastupanja u postupcima utvrđivanja disciplinske odgovornosti radnika, a naročito usluge zastupanja u svim vrstama radnih sporova.