Rješavanje sporova

Rješavanje sporova

Advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića pruža kako savjetodavne usluge tako i usluge zastupanja u parničnim, vanparničnim, izvršnim, krivičnim, prekršajnim i upravnim postupcima odnosno usluge zastupanja u upravnim sporovima kao i postupcima za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, starajući se o zaštiti prava i interesa klijenata i ishodu postupka.