Obligaciono pravo

Obligaciono pravo

Obligaciono pravo

Težište rada Advokatske kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića stavljeno je na pružanje usluga zastupanja u sporovima proisteklim iz hartija od vrijednosti odnosno mjenice tako da je kancelarija specijalizovana za oblast mjeničnog prava. Advokatska kancelarija ne samo da pruža usluge zastupanja u sporovima etabliranim na ugovornim odnosima već i usluge sačinjavanja raznih vrsta ugovora kao i usluge zastupanja u sporovima za naknadu štete.