Stvarno pravo

Stvarno pravo

Stvarno pravo

Advokatska kancelarija advokata Dušana M. Damjanovića pruža usluge zastupanja u postupcima sticanja, korišćenja, raspolaganja i zaštite prava svojine, kao neprikosnovenog prava dignutog na rang ustavnog načela. Korpus stvarnih prava čiju zaštitu klijentima pruža advokatska kancelarija odnosi se i na zaštitu drugih stvarnih prava i državine te na zastupanje u vanparničnim postupcima diobe stvari i imovine u suvlasništvu, uređenja međa kao i zastupanje radi zaštite stvarnih prava pred organima uprave.