(Ne)zakonitost odluke o visini naknada za korišćenјe podataka i pružanјa usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

U ovom radu autor se bavi zakonitošću Odluke o visini naknada za korišćenje podataka i pružanja usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove kako u domenu pravnog osnova za njeno donošenje tako i u domenu ocjene njene zakonitosti u duhu načela legaliteta. Autor rad dijeli u dvije strukturalne cjeline – prvu u kojoj analizira pravni osnov za donošenje ovakvog opšteg akta smatrajući da opšti akt nije donesen u skladu sa zakonskim osnovom, i drugu, u kojoj u duhu načela legaliteta komparira usklađenost tog opšteg akta sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, perfektuirajući rad konkluzijom da pomenuti opšti akt nije u skladu sa zakonom, naročito ukazujući i na činjenicu da Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ne čini distinkciju u primjeni navedene odluke u odnosu na zahtjeve za kopiranje podataka katastarskog operata i u odnosu na zahtjeve za razgledanje, prepisivanje i kopiranja upravnog spisa što daje jednu novu dimenziju contra legem u primjeni navedne odluke.

Leave a Reply

Your email address will not be published.